Frühlingsrolle

Kampfgeister

Mellers dritter Fall
Taschenbuch, 355 Seiten, € 14,-
ISBN 978-3-902578-03-7
BröselBär Verlag

Flaschenköpfe

Unglückspilze

Mellers sechster Fall
Taschenbuch, 373 Seiten, € 14,-
ISBN 978-3-902578-06-8
BröselBär Verlag

Mellers siebter Fall
Taschenbuch, 401 Seiten, € 14,-
ISBN 978-3-902578-07-5
BröselBär Verlag

Bücher aus dem
BröselBär Verlag
sind in jeder
Buchhandlung
erhältlich.
Vertretung Edelmann

Auslieferung Mohr Morawa
Barsortiment Libri, KNV

Mellers erster Fall
Taschenbuch, 347 Seiten, € 14,-
ISBN 978-3-902578-01-3
BröselBär Verlag

Punschkiller

Mellers vierter Fall
Taschenbuch, 353 Seiten, € 14,-
ISBN 978-3-902578-04-4
BröselBär Verlag

Mellers zweiter Fall
Taschenbuch, 355 Seiten, € 14,-
ISBN 978-3-902578-02-0
BröselBär Verlag

Todesfälle

Mellers fünfter Fall
Taschenbuch, 343 Seiten, € 14,-
ISBN 978-3-902578-05-1
BröselBär Verlag

Canossagang